Priser

Priser

Salær beregnes etter medgått tid. Timeprisen varierer avhengig av sakens art og kompleksitet. Laveste timepris tilsvarer den til enhver tid gjeldende sats for fri rettshjelp.

For Pensjonistforbundets medlemmer har vi avtale om gunstigere priser.

 

Fri rettshjelp

Privatpersoner kan for visse type saker få dekket sine utgifter til advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp, dersom deres inntekt ligger under visse grenser. Dette gjelder bl.a. for ekteskaps- og familiesaker, saker om erstatning for personskade, husleiesaker, trygdesaker, saker om oppsigelse i arbeidsforhold og saker om oppholdstillatelse.

Vilkårene for rett til fri retthjelp, herunder inntektsgrensene, endres med jevne mellomrom. Nærmere opplysninger kan fås hos statsforvalteren eller ved henvendelse til vårt kontor.

Lov om fri rettshjelp

Vilkår for å få fri rettshjelp

Rettshjelpforsikring

Mange har rettshjelpdekning under sin innbo / hjem­forsikring. Denne forsikringen dekker store deler av utgiftene til advokat i en rekke type saker vedrørende den forsikrede eiendommen og de personer som er bosatt der. Nærmere opplysninger om hvilke type saker som omfattes av forsikringen og hvor stor del av advokatutgiften som dekkes, fremgår av forsikringsvilkårene.

justice-law